RODO

  • Home
  • Nasz zespół
  • RODO

Klauzula informacyjna o Przetwarzaniu danych osobowych    

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest  Przystanek Jogi Hanna Burda-Kwaśniewska, z siedzibą: Piaseczno 05-501, ul. Orężna 52A. Jednocześnie Hanna Burda-Kwaśniewska jest osobą, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, adres e-mail : hania@przystanekjogi.pl  tel. 609 80 64 84.

II.  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana* dane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) wyłącznie w celu zawarcia  i wykonania umowy najmu lokalu mieszkalnego, dzierżawy, zgodnie z wymienionymi w art.5 RODO i stosowanymi przepisami prawa. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.  

III. Prawo do sprzeciwu:  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana* dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

IV. Administrator będzie przechowywać dane  prze okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

V. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. usługodawcom zajmującym się obsługą księgową Administratora, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, firmom wykonującym okresowe przeglądy wynikające z Prawa budowlanego. 

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy. 

VIII. Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane. 

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.